Medical Cannabis and Cannabinoids:

policy, science,
and medical practice

Prague / 4–7 March / 2015

Konference je akreditována v systémech celoživotního vzdělávání ČLK, ČLnK a ČAS

Terms and conditions

ResAd, s.r.o.
Sokolovská 79/81
CZ-186 00 Praha 8
Česká republika

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup registrace na odbornou konferenci na internetové adrese www.medical-cannabis-conference.com (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.medical-cannabis-conference.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Kupující podáním objednávky potvrzuje svůj souhlas s ustanoveními obchodních podmínek.

2. Předmětem smlouvy je registrace na odbornou konferenci na internetové adrese www.medical-cannabis-conference.com.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím, v okamžiku, kdy dojde toto přijetí objednávky prodávajícím do sféry kupujícího

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu  www.medical-cannabis-conference.com osobě kupujícího a o povaze jeho uskutečněných nákupů.

III. Dodací podmínky

Registrace na odbornou konferenci nabývá účinnosti po provedení platby.

1. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

- platební kartou

- PayPal

- bankovním převodem.

Úhrady se provádějí prostřednictvím platebního formuláře na stránkách www.medical-cannabis-conference.com.

2. Registrace je platná okamžitě po obdržení potvrzujícího emailu od společnosti ResAd, s.r.o. Veškeré reklamace jsou prováděny prostřednictvím kontaktního emailu konference@resad.cz

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.medical-cannabis-conference.com jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

V. Zrušení registrace a účast po kratší dobu než je trvání konference

Zrušení registrace: Zrušení registrace je možné do 30 dní před zahájením konference s vrácením celé zaplacené částky. V období den 29.-11. před zahájením konference činí storno poplatek při zrušení registrace 50 % částky připsané na účet pořadatele konference. Při zrušení registrace 10 dní před zahájením konference nebo méně, případně pokud se registrovaný účastník nedostaví, činí storno poplatek 100 % zaplacené částky.

Účast po dobu kratší než je trvání konference: Konference se koná ve dnech 4.-7. 3. 2015. Cena se rozumí za celou konferenci a není možná částečná platba na kratší dobu. 

VI. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujících, neposkytne třetím osobám a bude je využívat výhradně pro svoji potřebu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

VII. Kontaktní údaje prodávajícího

ResAd, s.r.o.
Sokolovská 79/81

CZ-186 00 Praha 8
Česká republika

VIII. Závěrečná ustanovení

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 53 odst. 4) písmeno h) občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.

Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 12. 1. 2015